Dernek Tüzüğü

Nokta Dağcılık Dernek Tüzüğümüzde aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz….

Nokta Dağcılık Tüzük

 


BURSA
NOKTA DAĞCILIK VE KAYAK SPORLARI KULÜBÜ
DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Nokta Dağcılık ve Kayak Sporları Kulübü Derneği”
dir.
Derneği Kısa adı: NODAK’dır.
Derneğin merkezi: Bursa’dır. Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Renkleri: Kırmızı ve beyazdır…
Logosu: Aşağıda görüldüğü gibi kırmızı zemin üzerine beyaz yazı ile kulübün
ismi yer almaktadır. N ve O harflerinin üzerinde iple tırmanış yapan çizgisel bir
insan figürü bulunmaktadır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Madde 2- Dernek, Dağcılık, Kayak, Tur Kayağı, Kaya tırmanışı, Spor tırmanış,
Mağaracılık, Doğa yürüyüşü, Kampçılık, Rafting, Kanyon araştırma, Oryantasyon
(Doğada yön ve hedef bulma), gibi açık havada gerçekleştirilen spor dallarının
yanı sıra Amatör telsizcilik, Fotoğrafçılık ve Fotoğraf sanatı, Doğal hayatın
korunması ve Alan rehberliği, alanında araştırma ve çalışmalar yapmak,
toplumsal dayanışmaya katkı faaliyetlerinin etkinleştirilmesini, geliştirilmesini,
yaygınlaştırılmasını, kalıcılığını, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bu konuda
çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, gerektiğinde ortak çalışma
yürütmek amacıyla kurulmuştur.
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman
ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını
duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar
çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her
türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak
ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek
amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için
lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi
için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli
etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını
sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak,
satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde
ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona
katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara
üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek
ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı
kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda
ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve
diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık
kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,
diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak
bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
Derneğin Faaliyet Alanı
Dağcılık ve kampçılık
Acil Kurtarma
Mağaracılık
Dağ yürüyüşleri
Kaya ve tırmanma teknikleri
Sualtı ve Dalma sporları
Kayak
Kanyon araştırma
Kanoculuk
Rafting
Yamaç Paraşütü
İzcilik
Dağ kayağı (Tur Kayağı) Ve benzeri spor dallarında çalışmalar
Okçuluk
Orientrik
Dağ Bisikleti
Fotoğrafçılık
Kampçılık
Gençlik Faaliyetleri
Dernek, Dağcılık ve Kayak alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet
gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini
benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü
koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına
sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek
yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi
şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu
kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim
kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar
yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına
sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri
sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını
sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı
ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek
malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve
Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı
üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek
üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca
belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin
başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla
görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az
onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede
veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin
bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek
veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda,
çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi
gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki
süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı
için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri
bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler
ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;
çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim
ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik
belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek
görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki
adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden
biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim
kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan
vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin
divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin
karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak
toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak
istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak
zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy
kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu
başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan
başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak
ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı
bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde
teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak
yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından
mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan
sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü
yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu
kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan
üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile
dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya
gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı
yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim
kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek
kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut
taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak
yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan
ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının
tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve
kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine
getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle
her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan
işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca
seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü
yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya
çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin
göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına
yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul
onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait
taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi
yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve
gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,
toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve
uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca
seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin
göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda
faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek
tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas
ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını
bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Denetim kurulu yönetim kurulunun gerek gördüğü hallerde disiplin kurulu
görevini de üstlenir.
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat
alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve
yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence,
temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak
bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek
amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin
Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda
takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde
yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme
hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço
esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve
esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki
gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere
yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe
giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat
miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu
deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle
saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler
açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu
belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri
tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile
kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan
düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında
defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt
şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına
göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya
başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu
defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin
ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi
zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31
Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında
(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı
Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde
banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi
yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi
harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler
Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu”
gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal
ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni
Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe
yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te
örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil
seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından
meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla
yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form
şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler
Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla,
matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,
deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı
belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı
belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya
kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden
(Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından
iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.
Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak
belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin
süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden
ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan
yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur.
Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,
harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı
kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak
5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider
işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de
bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak,
her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki
idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,
yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri
içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması
halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve
yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış
dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde
mülki idare amirliğine verilir
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde
(Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak
suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım
alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım
Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce
bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği
EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı
dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği
EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak
suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel
kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki
idare amirliğine bildirilir.
Temsilcilik Açma
Madde 17-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek
amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim
kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin
mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda
temsil edilmez.
Derneğin İç Denetimi
Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu
tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da
denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi
gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim
yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek
için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu
borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta
yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak
miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı
bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,
bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının
iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve
oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük
değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma
hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya
katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda
fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu
işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona
erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu
kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler,
alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin
tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri
sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya
çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar
tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan
tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Tasfiyeye
ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde
tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek
merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya
tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu
üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.
Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk
Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar,
derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici
yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Adı ve Soyadı : Görev Unvanı : İmza:
HACER ÖZKALENDER Başkan
BÜŞRA YILDIRIM Sayman Üye
YILMAZ TÜTEN Sekreter
ERCAN ÖZEL Üye
NAZİF MAKAS Üye
EMİR CEMAL BEŞKARDEŞ Üye
FATİH KUŞ Üye
Bu tüzük 22 (Yirmi iki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.